Category Archives: Technology News

ពិតជាចំនាញមែន សូម្បីតែទូរស័ព្ទ N8 ក៍យកទៅថតកុនបានដែរ។ សុំសរសើរ

Posted in International News, Technology News, World News

Olive is the first full length feature film shot completely on a N8

Posted in International News, Technology News, World News

Samsung Galaxy Note កំពុងបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់ iPhone 4S យា៉ងសាហាវ

Posted in International News, Technology News, World News

Samsung Galaxy Note vs iPhone 4S

Posted in International News, Technology News, World News

ពត៌មានគួររំភើប iPhone 4S ទទួលបាន 96% សន្លឹកឆ្នោត​ នៃការពេញចិត្តរបស់អ្នកប្រើទូទាំងពិភពលោក

Posted in International News, Technology News, World News

iPhone 4S Gets 96% Satisfaction Rate, Most Popular Apple Smartphone Yet

Because of their tight integration with iTunes, easy to use software and powerful features, iOS devices generally get higher satisfaction rates than, say, Android devices which, despite being quite powerful, aren’t as easy to use (this is coming from an … Continue reading

Posted in International News, Technology News, World News

ទាញយកហ្វឺមវែ iOS5.1 beta ជំនាន់សាកល្បង, សំរាប់តែអ្្នកផលិតកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះ

ទាញយកឬ Download ហ្វឺមវែ, សូមមេត្តាចុចត្រង់អក្សរទាំងនេះ។

Posted in International News, Technology News, World News

Download iOS 5.1 Beta For iPhone, iPad, iPod touch [Developers Only]

Download them click here

Posted in International News, Technology News, World News

កម្មវិធីaTube នៅតែស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយខាងផ្នែកទាញយកវីឌីអូពីYouTube.com

ដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីaTubeទៅមា៉សីុនរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវធ្វើការJailbreak អោយរាល់សិនបន្ទាប់មកធ្វើតាមជំហ៊ានរបស់ខ្ញុំដូចខាងក្រោមនេះ: ទី១

Posted in International News, Technology News, World News

aTube is Number One YouTube Video Downloader for iOS

Download aTube for free to your iOS devices: – Step 1: go to cydia => select to search => write down word “aTube”. – Step 2: install it and enjoy it after exit from Cydia.

Posted in International News, Technology News, World News

កម្មវិធីដោះលេខកូដ iPhone 4S ជិតរួចរាល់ជាស្ថាពរដោយក្រុមHacker Dev Team ហើយនិងដាក់អោយ Download បន្ទាប់ពីកម្មវិធី Jailbreak បញ្ចេញមុន

Posted in International News, Technology News, World News

Unlock iPhone 4S with Ultrasn0w almost done by Dev Team and will release after Jailbroken

Posted in International News, Technology News, World News | Tagged , ,

បញ្ចូលកម្មវិធី Siri របស់ iPhone 4S (ដែលនិយាយហើយធ្វើតាម) ទៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone 4, iPhone 3GS និង iPod Touch 4G ជាមួយកម្មវិធី Siri0us

Posted in International News, Technology News, World News

Install Siri Dictation On iPhone 4, iPhone 3GS And iPod touch 4G Using Siri0us

http://www.youtube.com/watch?v=Y3Azblo1taY&feature=player_embedded#t=0s

Apple certainly made a splash with the release of Siri, even though it is in some sort of beta flavored flux. With nothing quite like it out there on any other device, and the decision to limit its availability to the new iPhone 4S, Apple both gave a reason to upgrade to iPhone 4 owners, and made the competition sit up and take notice at the same time.

Since the iPhone 4S’ release, every hacker, tweaker and, well, let’s just say a lot of people, have been trying to get Siri to run on iDevices that do not bare the ’4S’ moniker. They have proven that it is indeed possible, but with Siri needing to speak to Apple’s servers and the accompanying authentication that requires, we’ve not seen a real port as yet make its way into the public domain.

Siri Dictation On iPhone 4

Now though, we can get half of the Siri experience thanks to a jailbreak tweak by a developer called Eric Day.

The app, rather inventively called Siri0us – why there is a zero in there we’re not really sure – is available to download from Cydia right now, and costs nothing so long as you don’t mind a few ads here and there.

So, what does Siri0us offer owners of iDevices that don’t normally get the Siri love? Well, while actual Siri integration is not present due to legal issues that have prevented others from releasing it, the tweak does bring the Nuance-powered dictation feature to the masses.

Siri dictation for your iOS 5 devices. No iPhone 4S keys/files required.

As Jeff at iDownloadBlog has shown in this video, the tweak does indeed work, and if you’ve been waiting to talk to your iPhone but don’t want to spring for an iPhone 4S, then chances are you’ll be pleased as punch with what is on offer here.

In order to install Siri0us you’ll need to add the http://apt.if0rce.com repository to Cydia and search for the app by name.

One word of warning – some users have reported issues when trying to install this tweak, and if you’re device keeps on respringing there is a fix at hand.

The developer has noted a bug that some may run into when trying to install. If your iDevice keeps respringing, do not restore! Use a SSH tool to remove the /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework file.

We’ve had confirmation that this does indeed work fine with the iPhone 4, iPhone 3GS and some iPod touch units, though with this tweak being so new, your mileage may vary.

You will obviously need to have a jailbroken device to get it to work. For jailbreaking iOS 5 tethered using Redsn0w, you can follow our complete step by step guide posted here, or here if you want to use Sn0wbreeze on Windows. Since jailbreak on iOS 5 is currently limited to tethered boot only, you can install ‘SemiTether’ patch (instructions here) from Cydia to make your jailbreak semi-tethered on iOS 5. For those of you on iOS 5.0.1 can follow our instructions posted here on how to jailbreak using Redsn0w, or here using Ac1dSn0w, or here using Sn0wbreeze.

Good luck!

You may also like to check out:

Here’s How To Install Siri (GUI Only) On iPhone 4 And iPod touch Running iOS 5 [VIDEO]

Check out our iPhone Apps Gallery and iPad Apps Gallery to explore more apps for your iPhone, iPad and iPod touch.

Continue reading

Video | Posted on by

ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ដល់ការដឹកជញ្ឋូនដោយឥតគិតថ្លៃលើគ្រប់ផលិតផលរបស់ខ្លួន រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ខែ១២​ (បញ្ជាក់!សំរាប់ការកម្មង់តាមអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ)

Posted in International News, Technology News, World News

Apple Now Offering Free Shipping On Everything Till December 22nd, Online Orders Only

We’ve barely got the Black Friday madness out of the way and now we’re into Cyber Monday! Traditionally the first Monday after Black Friday, ‘Cyber Monday’ is the day that online retailers try to persuade customers to shop online, and … Continue reading

Posted in International News, Technology News, World News