កន្លែងទិញឥវ៉ាន់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៅគឺ ហាងទំនិញឡាក់គីសបភីង ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឡាក់គីម៉ល,​ ព្រោះសម្បូរឥវ៉ាន់ប្លែកៗជាមួយដំលៃសមរម្យ

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in National News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s