ថ្មី! វចនានុក្រមអង់គ្លេសប្រែខ្មែរសំរាប់ Android – ទាញយកដោយស៊េរី!

ទាញយកកម្មវិធីដោយស៊េរី

ក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាម្ចាស់គេហទំព័រ http://www.iBuy1.wordpress.com និងតំនាងឲប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដែលបង្កើតកម្មវិធីទាំងនេះសំរាប់ជាប្រយោជន៏ដល់ប្រជាជនខ្មែរ។ ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបន្តចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានិងបង្កើតកម្មវិធីដែលមានប្រយោជន៏សំរាប់ប្រជាជាតិខ្មែរតទៅទៀត។

សូមអរគុណ!

About appleworldsr

Hard working
This entry was posted in Android News, Android Software, Phone & PDA News, Software, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s