ម៉ាស៊ីនមើលទូរទស្ស៏តាម Online និង Offline ដែលមានបច្ចេកវិជ្ជា Bluetooth 4.0 ឈ្មោះ Apple TV បានចេញលក់នៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយ

The Next Web notes that Apple today introduced Brazil to its Apple TV set-top box.  The hobby project is available in the Brazilian online Apple Store for R$ 399,00, or approximately $217 (compare this to the $99 price point in the United States). The gizmo is available now and comes with free shipping. This is the first BRIC nation to get the Apple TV (BRIC being a term for huge global emerging economies coined by Goldman Sachs). According to a Strategy Analytics analysis, Apple’s set-top  box is set to capture nearly one-third, or 32 percent, of the set-top box market in the US 2011 based on projected sales of four million units. A hardware update is expected to include 1080p video output and Bluetooth 4.0 technology, among other things.

 

Apple yesterday flipped the switch on iTunes Match in Brazil and announced the arrival of iTunes Store in Brazil and Latin America. The iTunes Store in Brazil offers over a thousand movies to rent or purchase from major studios including 20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures Home Entertainment, Universal Pictures, The Walt Disney Studios and Warner Bros. Pictures. The online store in Brazil also carries music from major labels EMI Music, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music and thousands of independent labels.

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s