មានបញ្ហា Cydia​ ចេញពណ៌សស្លែត និង​ Safari មិនដំណើរការនៅរាល់ពេលបិទនិងបើកម៉ាស៊ីនមែនទេ? (សំរាប់ iPhone 3GS ហើយ iOS5.0.1 តែប៉ុណ្ណោះ)

ដំណោះស្រាយនេះសំរាប់តែ iPhone 3GS ហើយកំណែរជំនាន់ iOS5.0.1 តែប៉ុណ្ណោះ។

Downloadទាញយក! : iBooty v2.3 For iPhone 3GS & iOS5.0.1 Only!

Steps to Boot iPhone 3GS Using iBooty 2.3

  1. Once your iPhone, iPod Touch or iPad has been successfully jailbroken on iOS 5.0.1, use the instructions below to put your iDevice into DFU mode.
   • Plug your iDevice to your PC or Mac via USB cable.
   • Turn OFF your iDevice completely by pressing the Power button on the top.
   • Press the Home+Power button at the same time for 10 seconds.
   • After 10 seconds, release the Power button but keep holding the Home button for another 10 seconds.
   • Now your iDevice should be in DFU mode.
  2. Launch iBooty.exe and select your iDevice from the drop-down list in the bottom-right corner. In my case, its iPhone 3GS. Once selected, click on the Start button.
  3. Now iBooty will detect your iPhone in DFU mode and will go through number of steps as shown the screenshots below:

iBooty 2.3 (Waiting for iDevice)
iBooty 2.3 (Uploading LLB)
iBooty 2.3 (Done)

 1. Once you see the Done! message, your iDevice will reboot and you will see an Apple logo on its screen. That’s it! Now Cydia, Safari and other jailbroken apps will not crash anymore. Cheers :)

See a video for Doing below:

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s