ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ HTC​ នឹងចេញលក់ទូរស័ព្ទ Facebook មុនគេបង្អស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទHTC​នឹងចេញលក់ទូរស័ព្ទFacebookមុនគេបង្អស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

នេះគ្រាន់តែជារូបគំរូតែប៉ុណ្ណោះ

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s