ឥឡូវនេះកម្មវិធីមើលគេហទំព័រតាមអ៊ិនធើនែតឈ្មោះ Google Chrome ជាប់ជាកម្មវិធីដែលលឿនជាងគេបំផុតសំរាប់កុំព្យូរទ័រ រីឯ Safari របស់ iPad 2 ជាប់ជាកម្មវិធីដែលលឿនជាងគេបំផុតសំរាប់ម៉ាស៊ីនចល័ត។ ដោយយោងទៅតាមការសាកល្បងជាសកល!

ចុចត្រង់នេះ​ ​:-) ដើម្បីមើលពត៌មានបន្ថែម

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in Computer News, iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s