បង្កើនគុណភាពការថតរូបនិងវីឌីអូរបស់ iPod Touch 4G ឲកាន់តែច្បាស់ជាមួយកម្មវិធីរបស់ Cydia ឈ្មោះ iPod 720p HD Camera

បញ្ចាក់! : កម្មវិធីនេះសំរាប់តែ iPod Touch 4G ប៉ុណ្ណោះ។

ការបញ្ចូលកម្មវិធីនេះ : សូមចូលទៅកាន់ Cydia ហើយសេឡិចលើ Search​                                        ដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមបង្អស់និងខាងស្តាំបង្អស់របស់ Cydia
ហើយសរសេរពាក្យទាំងនេះនៅក្នុងក្រឡោនថា “iPod 720p HD
Camera”រួចចុចលើលទ្ធផលដែលស្វែងរកបានដែលមានឈ្មោះ “iPod
720p HD Camera” រួចចុចលើ Install រួចចុចលើ Confirm
រួចរង់ចាំរហូតដល់ការ Download និងការ Install រួចរាល់
ហើយវាជាការស្រេច។

សូមមើលរូបភាពខាងនេះហើយសំគាល់ទៅលើខ្សែរពណ៌ក្រហមតែប៉ុណ្ណោះ÷


ចុចត្រង់នេះ​ ​:-) ដើម្បីមើលពត៌មានបន្ថែម

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s