ក្រុមហ៊ុន Apple ផ្តល់ពត៌មានថា ពួកគេកំពុងសាកល្បង CPU ដែលមានកំលាំង៣ក្នុង១ នៅក្នុង iPhone ដែលមានអេក្រង់គុណភាព៧២០ផិចសែល

ចុចត្រង់នេះ​ ​:-) ដើម្បីមើលពត៌មានបន្ថែម

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s