ចំលងឯកសារ SHSH Blogs ជំនាន់ iOS 5.0 ឬ 5.0.1 សំរាប់រ៉ីស្ទួរឬដោនហ្គ្រេដម៉ាស៊ីន ដោយមិនពឹងពាក់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជាមួយកម្មវិធី iFaith 1.4

បញ្ចាក់! : មិនទាន់ដំណើរការជាមួយ iPhone 4S និង​ iPad 2 នៅឡើយទេ។

Download ទាញយកកម្មវិធីនេះ: iFaith v1.4 for Windows

ខាងក្រោមនេះជាវីឌីអូសំរាប់រៀនចំលងឯកសារ SHSH Blogs:

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s