បង្រៀនបង្កើត iTunes ឬ App Store Account សំរាប់ទាញយកកម្មវិធីនិងហេ្គម ដោយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់ Free Apps!

ចុចត្រង់នេះ​ :-) ដើម្បីមើលការបង្រៀន

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s