អានភាសាខែ្មរ​នៅលើគេហទំព័រ ដោយប្រើ iPad 2 , iPhone 4S កំណែថ្មី iOS5.0.1 ដោយមិនបាច់ជេលប្រេកអ្វីទាំងអស់

Download ទាញយកចុចត្រង់នេះ 🙂

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in iOS News, Phone & PDA News, World News. Bookmark the permalink.

2 Responses to អានភាសាខែ្មរ​នៅលើគេហទំព័រ ដោយប្រើ iPad 2 , iPhone 4S កំណែថ្មី iOS5.0.1 ដោយមិនបាច់ជេលប្រេកអ្វីទាំងអស់

  1. Vong says:

    How can I get it

    • appleworldsr says:

      @Vong, You should buy them $1.99 that Official software from iTunes or Official App Store, Or you can go to Yong Fa Tech to get them by 097 744 2222 & 012 995 998.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s