ក្ដារចុចនិងហ្វុងខ្មែរ សំរាប់ iOS5.0.1 , ទាញយកដោយស៊េរី!

បន្ថែមអក្សរអង់គ្លេសដែលនៅក្នុងវង់ក្រចកទាំងនេះទៅក្នុង សាយឌៀ (http://4KhmerIphone.MyRepoSpace.com)

20111203-161545.jpg

About appleworldsr

Hard working
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to ក្ដារចុចនិងហ្វុងខ្មែរ សំរាប់ iOS5.0.1 , ទាញយកដោយស៊េរី!

  1. Tanak says:

    អេម!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s