ហ្គេមឈ្មោះ អំណាចពណ៌ខ្មៅរបស់សាកសពស៊ីមនុស្ស​,​ សំរាប់ iPhone, iPad, iTouch ឥទូ្បវនេះអាច Download បានហើយ

ចុចត្រង់នេះ :-) ដើម្បីមើលពត៌មានបន្ថែម

About appleworldsr

Hard working
This entry was posted in iOS News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s