កម្មវិធីaTube នៅតែស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយខាងផ្នែកទាញយកវីឌីអូពីYouTube.com

ដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីaTubeទៅមា៉សីុនរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវធ្វើការJailbreak អោយរាល់សិនបន្ទាប់មកធ្វើតាមជំហ៊ានរបស់ខ្ញុំដូចខាងក្រោមនេះ:

ទី១

About appleworldsr

Hard working
This entry was posted in International News, Technology News, World News. Bookmark the permalink.